Regulamin

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości zmiany dnia lub godziny zajęć bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem lub właścicielem szkoły.
2. Nieobecność na zajęciach grupowych bez wcześniejszego (min. 12 godzin) powiadomienia nauczyciela lub właściciela skutkuje naliczeniem opłaty za lekcję, tak jakby się ona odbyła.
3. Odrabianie zajęć w przypadku choroby lub innej losowej sytuacji jest możliwe w sytuacji gdy Szkoła lub nauczyciel dysponuje wolnymi miejscami w innym dniu/ o innej godzinie.
4. Opłata za lekcje powinna zostać uregulowana od razu po lekcji z góry za miesiąc zajęć..
5. Wszelkie zmiany, wątpliwości prosimy wyjaśniać z właścicielem pod adresem mailowym lub numerem telefonu.

6. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce Alfa- usługi edukacyjne1. Administratorem danych osobowych jest Patrycja Głogowska, prowadząca placówkę alfa- usługi edukacyjne z siedzibą 71-795 Szczecin, ul. Duńska 38/12 (tel.: +48 791 872 628, mail: szkola.alfa.szczn@gmail.com, REGON: 385286713 ), zwanej dalej „Administratorem”.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu, w zakresie i na czas niezbędny do:a) zapewnienia prawidłowej organizacji prowadzonych zajęć (w szczególności rejestracji uczestników i przypisania ich do określonej grupy zajęciowej, tworzenia list uczestników poszczególnych grup zajęciowych, przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym bieżących informacji związanych z udziałem ich dziecka/podopiecznego w zajęciach, b) ochrony i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności rozliczania opłat za zajęcia i windykacji zaległych należności od rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć),c) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub przepisów prawa krajowego (w szczególności poprzez obsługę księgową Administratora prowadzoną na jego zlecenie przez zewnętrzną firmę).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg umowny niezbędny do udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej.
6. Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych ich dziecka/podopiecznego przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.